09121491683

هتل های کیش

 هتل های کیش

HOTEL DARIUSH

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 200 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / آلمانی / چینی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Dariush Square, Kish Island Iran

 

 

HOTEL SHAYAN

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 191 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / آلمانی / عربی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———
آدرس : Sahel SQ Sahel BLV, Kish Island Iran

 

HOTEL SHAYEGAN

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 100 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———
آدرس : Roudaki Blvd. opposite Pardis market, Kish Island Iran

 

هتل های کیش

HOTEL PARMIS

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 168 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Paradise Island, Kish Island Iran

 

HOTEL TORANJ

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 98 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Jahan Street Jask Square, Kish Island Iran

 

HOTEL VIDA

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 144 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
ادرس : Mowj boulevard, Kish Island Iran

 

هتل های کیش

HOTEL MARINA PARK

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 190 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Next to Twin Towers Marjan Blvd., Kish Island Iran

 

HOTEL MIRAGE

 

هتل های کیش

 

درجه هتل : 5ستاره / خوب
تعداد اتاق : 177 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Darya Boulevard, Kish Island Iran

 

HOTEL PANORAMA

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / 5 ستاره خوب
تعداد اتاق : 267 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Rudaki Street Amir Kabir Square – Sahel Boulevard, Kish Island Iran

 

هتل های کیش

HOTEL IRAN

 

هتل های کیش

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 108 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Khalij Fars Blv – Amir Kabir Sq, Kish Island Iran

 

HOTEL ARIAN

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 68 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Amir Kabir Square beside Hotel Maryam, opposite side of Amusement Park, Kish Island Iran

 

HOTEL SADAF

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 55 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Amir Kabir Sq., Kish Island Iran

 

هتل های کیش

HOTEL HELIA

 

هتل های کیش

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 61 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Sahel Street, Kish Island Iran

 

HOTEL FLAMINGO

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4ستاره / خوب
تعداد اتاق : 94 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Amir Kabir Square, Kish Island Iran

 

HOTEL ARAMIS

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 64 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Pardis Sq., Kish Island Iran

 

هتل های کیش

HOTEL MARYAM

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 56 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Amir Kabir Sq., Kish Island Iran

 

HOTEL LILIUM

 

هتل های کیش

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 154 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Roudaki Boulevard, Pardis Square, Kish

 

 

HOTEL GOLDIS

 

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 75 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Across from Gas Station,Iran Boulevared, Kish Island

 

هتل های کیش

HOTEL GRAND

 

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 60 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
 امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس :  Sanaee boulevard,darya boulevard number vc138 Masheh, Kish Island Iran

 

HOTEL PARS NIK

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 40 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Darya Blvd, Amir Kabir Sq., Kish, Iran

 

HOTEL GHAEM

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 110 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Next to Helia Hotel, Sanaie St, Sahel Sq, Kish

 

هتل های کیش

HOTEL GARDENIA

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 57 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Persian Gulf Blvd Near the Hafez sq beginning blvd, Kish Island Iran

 

HOTEL SUNRISE

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 53 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Sun Rise Hotel, across form Pardis Shopping center, Kish

 

HOTEL PARSIAN

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 98 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Parsian Hotel, Across from the City Theater, Ferdowsi Street, Kish Island

 

هتل های کیش

HOTEL ANA

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Amir Kabir Square, Kish Island Iran

 

HOTEL TATILAT

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 70 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Siri square, After Pardis 2, Kish, Hormozgan, Iran

 

HOTEL ARAMESH

هتل های کیش

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 67 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Aramesh Hotel, Near Zeytoon Market, Sahel Square, Kish

 

هتل های کیش

HOTEL SARA

 

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 72 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Sara Hotel, corner of Pardis Square, Roudaki Boulevared, Kish

 

HOTEL LOTUS

 

هتل های کیش

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 72 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Lotus Hotel, Danesh Street, Amir Kabir Square, Kish Island