09121491683

هتل های استانبول

هتل های آذربایجان / باکو

استاندارد هتل های آذربایجان / باکو مربوط به خود این کشور بوده و بین المللی نمی باشد

 

HOTEL PREMIER EXPO

 

هتل های آذربایجان / باکو

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 41 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 800 متر
آدرس : Agha Nematulla 48 , Baku 1033 Azerbaijan

 

 

HOTEL INSIDE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 31 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی /  آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Kamandar Ahmadov Street 1 , Baku 1000 Azerbaijan

 

HOTEL ROYAL

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / ضعیف
تعداد اتاق : 43 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1600 متر
آدرس : Ahmad Rajabli Avenue 12 , Baku 1051 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

 

HOTEL ANATOLIA

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 50 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2300 متر
آدرس : Yusif Vazirov Street 108 , Baku 1117 Azerbaijan

HOTEL AUROOM

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 25 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3.5 کیلومتر
آدرس : Allahyar Nasibov Street 14 , Baku 1022 Azerbaijan

 

HOTEL GANJALI PLAZA

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 53 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / عربی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2.5 کیلومتر
آدرس : Uzeyir Hajibeyov Street 100 , Baku 1001 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL NOBEL

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 49 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Nobel Avenue 7J Baku 1000 Azerbaijan

 

HOTEL BOULEVARD SIDE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 36 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Ayaz Ismayilov Street 3 , Baku 1000 Azerbaijan

 

HOTEL CENTRAL PARK

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 70 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3 کیلومتر
آدرس : Suleyman Rahimo Street 165 , Baku 1000 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL MIDTOWN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 109 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3 کیلومتر
آدرس : Samad Vurgum Street 103 , Baku 1014 Azerbaijan

 

HOTEL HOLIDAY INN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 223 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2400 متر
آدرس : Keykab Khanim Safaraliyeva Street 5 , Baku 1010 Azerbaijan

 

HOTEL AMARA

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 68 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1600 متر
آدرس : Ahmad Rajabi Street 156 , Baku 1075 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL AZCOT

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 46 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Azerbaijan Avenue 7 Lane 1 , Baku 1001 Azerbaijan

 

 HOTEL AF BAKU CITY

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 356 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / عربی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2700 متر
آدرس : Rashid Behbudov Street 55 , Baku 0119 Azerbaijan

 

HOTEL GOLDEN FALCON

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 65 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1400 متر
آدرس : Ali Agha Vahid Street , Baku 1023 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL WEST SHINE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 54 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1600 متر
آدرس : Ahmad Radzhabeli 2 Street 11 Baku 1052 Azerbaijan

 

HOTEL ROYAL GARDEN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 183 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / اسپانیایی / عربی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Bakikhanov Street 1 , Baku 1000 Azerbaijan

 

HOTEL DIAMOND

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 79 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Ahmad Rajabli Street 191 , Baku 1003 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL AKSENT

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2800 متر
آدرس : Suleyman Rahimov Street 183 , Baku 1014 Azerbaijan

 

HOTEL GRAND

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 47 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Zargar palan Bes Mertebe 66 / 68 , Baku 1009 Azerbaijan

 

HOTEL RIVIERA

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 20 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 7 کیلومتر
آدرس : Gurban Abbasov Street 1 , Baku 1003 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL STAYBRIDGE SUITE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 123 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2300 متر
آدرس : Pushkin Street 30 , Baku 1010 Azerbaijan

 

HOTEL BOSFOR

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 4 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 32 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1700 متر
آدرس : Ahmad Rajabli Street 25C , Baku 1003 Azerbaijan

 

HOTEL GOLDEN CITY

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 65 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1300 متر
آدرس : Narimanov rn . Faiq Yusifov 43 man 17 , Baku 1001 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL MOGAN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 145 اتاق
زبان های مکالمه: انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Inshaatchilar Avenue 12 , Baku 1073 Azerbaijan

 

HOTEL MIDWAY

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 63 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3600 متر
آدرس : Nezami Street 77C , Baku 1095 Azerbaijan

 

HOTEL ALTUS

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 110 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / عربی /  آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1700 متر
آدرس : Ehmed Recebli Street 2 , Baku 1010 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL ALBA

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 100 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / اکراینی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1700 متر
آدرس : Ahmad Rajabli Street 3/28 , Baku 1075 Azerbaijan

 

HOTEL QAFQAZ POINT

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 74 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4700 متر
آدرس : Kazim Kazimzade Street 118 / 560 , Baku 1000 Azerbaijan

 

HOTEL GRAND EUROPE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / عالی
تعداد اتاق : 96 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Tbilisi Avenue 20 , Baku 1078 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL GOLDEN COAST

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 76 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 6 کیلومتر
آدرس : Mikail Useynov Street 14 , Baku 1003 Azerbaijan

 

HOTEL CROWN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 125 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 6 کیلومتر
آدرس : Gurban Abbasov Street 6 , Baku 1003 Azerbaijan

 

HOTEL RENAISSANCE PALACE

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 60 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / اسپانیایی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4700 متر
آدرس : I.Qutqashini Street 107 , Baku 1073 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL PULLMAN

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / متوسط
تعداد اتاق : 280 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / فرانسوی / ایتالیایی / آلمانی / بلغارستانی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 7 کیلومتر
آدرس : M.Mushfig Street 1C , Baku 1006 Azerbaijan

 

HOTEL EXCELSIOR

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 61 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / آلمانی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 400 متر
آدرس : Heydar Aliyev Avenue 2 , Baku 1154 Azerbaijan

 

HOTEL BOULEVARD

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 818 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2500 متر
آدرس : Khaqani Rustamov Street 4C , Baku 1052 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو

HOTEL IN TOURIST

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 150 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 5.5 کیلومتر
آدرس : Mikail Useynov Avenue 51 , Baku 1003 Azerbaijan

 

HOTEL HYATT REGENCY

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 159 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 4 کیلومتر
آدرس : Izmir Street 6 , Baku 1065 Azerbaijan

 

HOTEL FAIRMONT

 

هتل های آذربایجان / باکو

 

درجه هتل : 5 ستاره / خیلی خوب
تعداد اتاق : 299 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / روسی / ترکیه ایی / آذربایجانی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 5.5 کیلومتر
آدرس : Mehdi Huseyn Street , Baku 1006 Azerbaijan

هتل های آذربایجان / باکو