09121491683

هتل های استانبول

هتل های سوریه

هتل های سوریه

 

  HOTEL AL- MADINAH

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 43 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Sharia Omar Ben Abi Rabia Vectoria Bridge-Behind Cinemacity, Damascus Syria

 

 HOTEL BEIT ROSE

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 7 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Bab Touma Main Rd Sefel al Taleh, Damascus 1-15 Syria

 

HOTEL PARK

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 51 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Baghdad Station Street, Aleppo Syria

هتل های سوریه

 HOTEL NORIA

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 109 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Sh Quwatly Street, Hamah Syria

 

 HOTEL RAMSIS

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 36 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Baron Street, Aleppo 5097 Syria

 

 HOTEL AL MAJED

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 52 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : 29th May Street Assufara Cinema, Damascus 30301 Syria

هتل های سوریه

 HOTEL BEIT AKBIK 

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 8 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Old Damascus, Straight Street Next to the Roman Arch, Damascus 5565 Syria

 

 HOTEL QUEEN CENTER

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 110 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Airport Road PO Box 36246, Damascus Syria

 

 HOTEL YAFOUR

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 108 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Yafour Main Road, Damascus Syria

هتل های سوریه

 HOTEL SHERATON DAMASCUS

 

هتل های سوریه

 

درجه هتل : 5 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 283 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / عربی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
آدرس : Beirut Rd Omayad Square, Damascus 4795 Syria