09121491683

هتل های همدان

هتل های قشم

 هتل های قشم

HOTEL ATAMAN

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 58 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1.5 کیلومتر
آدرس : Hafez Square, Qeshm Iran

 

HOTEL ARTA

هتل های قشم

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : ———-
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Next to Bahmn Wharf, Emam Gholi Khan Square, Qesh Island

 

HOTEL ERAM

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 96 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1 کیلومتر
آدرس : Across from the Fishery Office, Azadegan Boulevard, Qeshm

 

 هتل های قشم

HOTEL IRMAN

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 4 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 38 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Payam Street Pajohesh Street, Nakhl Zarrin, Qeshm Iran

 

HOTEL PERSIAN GULF

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 4 ستاره
تعداد اتاق : 123 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 7 کیلومتر
آدرس : Persian Gulf Waterside Hotel, Elm-o-Sanat Square, Qeshm Island

 

HOTEL ARAM

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 22 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : Rezvan Alley, Near Pardis Cross, Valiasr Street, Qeshm, Hormozgan , Qeshm <iran

 

 هتل های قشم

HOTEL ARKA

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : ———
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Hormozgan Province, Qeshm, saiadan blvd, Jahad Square , Qeshm , Iran

 

HOTEL ALALEH 2

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 44 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Beach Boulevard, Dargahan Port, Qeshm, Hormozgan , Iran

 

HOTEL ALVAND

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 27 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 500 متر
آدرس : Azadegan Boulevard, Saeedi Square, Qeshm Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL ALVAND 2

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 18 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس :  Sa’di Square, Azadegan Boulevard, Qeshm, Hormozgan , Iran

 

HOTEL AMIR

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 23 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Main Road West opposite to Eslah Mosque, Qeshm Iran

 

HOTEL ROKHSAR

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : ———-
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Qeshm, Hormozgan Province

 

 هتل های قشم

HOTEL ROYAL

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 42 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Behind Setareh Bazaar, Palestine Street, Pardis Boulevard, Qeshm Island, Hormozgan Province

 

HOTEL GOLDEN BEACH

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 56 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 12 کیلومتر
آدرس : Across from the Shah-Shahid Shrine, South Coastal Road, Qeshm , Iran

 

HOTEL SUN CITY

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 32 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Next to 1st Sina Alley, Palestine Street, Pardis Crossroad, Qeshm , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL SINGO

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 65 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : 2nd floor, Darya Commercial Complex, Dargahan, Qeshm Island , Iran

 

HOTEL SHAMS

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 20 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Next to Monako, Palestine Street, Pardis Crossroad, Qeshm , Iran

 

HOTEL FULTON

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 40 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 5 کیلومتر
آدرس : After Azadi Sqaure, Near Elm-o Sanat Square, Qeshm , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL MARINA 1

 

هتل قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 80 اتاق
زبان های مکالمه : انگلیسی / فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 3 کیلومتر
آدرس : Across from Mehr Housing, Qeshm Highway, Qeshm Island , Iran

 

HOTEL ARINA 2

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ——–
آدرس : Opposite to south door of Qeshm Setareh Bazaar, Fars Ave, Valiasr Boulevard, Qeshm Island , Iran

 

HOTEL KIMIA 2

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 15 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : 1st Entrance, Sam-o-Zal Complex, Qeshm Island , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL KIMIA 3

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 2 کیلومتر
آدرس : 1st Entrance, Sam-o Zaal complex, Azadegan Boulevard, Qeshm , Iran

 

HOTEL KIMIA 4

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 3 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 44 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1 کیلومتر
آدرس : Barg-e-Sabz Boulevard, Jahad Square, Qeshm , Iran

 

 

HOTEL AZADI

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 21 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 9 کیلومتر
آدرس : Shahid Rajaee Boulevard, Esteghlal Square, Qeshm Island , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL ASMARI

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 14 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Masjed Saheb’a zaman Alley, Pasdaran Square, Qeshm, Hormozgan , Iran

 

HOTEL ASEMAN

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 15 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1 کیلومتر
آدرس : Next to Qeshm Grand Bazaar, Velayat Square, Qeshm , Iran

 

HOTEL BEHESHT

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 78 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 500 متر
آدرس : Felestin Street, Pardis Crossroad, Qeshm , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL PARK

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 34 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1 کیلومتر
آدرس : Park Hotel, Azadegan Boulevard, Gheshm , Iran

 

HOTEL DIANA

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 24 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : 1 کیلومتر
آدرس : Azadegan Blvd., Shohadaye Gomnam Square, Qeshm, Hormozgan , Iran

 

HOTEL NAKHLE ZARIN

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 40 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Imam Qoli khan Square, Qeshm, Hormozgan , Iran

 

 هتل های قشم

HOTEL ALALEH 1

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / خوب
تعداد اتاق : 25 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Negin shoppnig Center Top Floor, In front of eastern entrance of Do-dolfin shopping center, Dargahan, Qeshm

 

HOTEL MORVARID

 

هتل های قشم

 

درجه هتل : 2 ستاره / حوب
تعداد اتاق : 9 اتاق
زبان های مکالمه : فارسی
امکانات رایگان : صبحانه / اینترنت
فاصله تا مرکز شهر : ———-
آدرس : Morvarid Hotel, Shahid Rajaei Street, Qeshm, Hormozgan , Iran